احادیث و سخنان

روایات امام عسکری (ع) از شارب خمر

سبط ابنجوزی آورده است و از جمله مسانید او روایتی است دربارهی شراب که جدش ابوالفرج آن را در کتاب خود تحریم الخمر آورده و من آن را از نوشته و خط او نقل کرده و از او شنیدم که: «میگفت: خدا را گواه میگیرم که از… احمد بن عبدالله سبیعی شنیدم که گفت: خدا را گواه میگیرم که از حسن بن علی عسکری شنیدم که میفرمود: خدا را شاهد میگیرم که از پدرم علی بن محمد شنیدم که میفرمود: خدا را گواه میگیرم که از پدرم محمد بن علی بن موسی الرضا شنیدم که میفرمود: خدا را شاهد میگیرم که از پدرم موسی شنیدم که میفرمود: خدا را گواه میگیرم که از پدرم جعفر بن محمد شنیدم که میفرمود: خدا را گواه میگیرم که از پدرم محمد بن علی شنیدم که میفرمود: خدا را گواه میگیرم که از پدرم علی بن حسین شنیدم که میفرمود: خدا را شاهد میگیرم که از پدرم حسین بن علی شنیدم که [ صفحه ۱۵۵] میفرمود: خدا را گواه میگیرم که از پدرم علی بن ابیطالب شنیدم که میفرمود: خدا را شاهد میگیرم که از محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که میفرمود: خدا را گواه میگیرم که از جبرئیل شنیدم میفرمود: خدا را شاهد میگیرم که از میکائیل شنیدم که میگفت: خدا را گواه میگیرم که از اسرافیل شنیدم میگفت: خدا را بر لوح محفوظ گواه میگیرم که گفت: از خداوند – تبارک و تعالی – شنیدم که میفرمود: میگسار همچون بتپرست است. وقتی جدم این حدیث را در کتاب خود تحریم الخمر روایت نمود. ابونعیم، فضل بن دکین عنوان کرد که این حدیثی است صحیح و ثابت و عترت پاک، آن را روایت کردهاند و جمعی از جمله: ابنعباس، ابوهریره، انس و عبدالله بن ابی اوفی اسلمی آن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کردهاند» [۲۷۹] .
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *