از دیدگاه سخنوران و محققان, اصحاب و شاگردان

یاران و راویان امام عسکری (ع)

اشاره
عدهی زیادی از شیعیان و پیروان امام عسکری علیه السلام با وی مصاحبت داشته و روایات بسیاری در علوم و مسائل مختلف از آن حضرت روایت کردهاند. آنچه در باب روایت از پدران بزرگوارش ذکر شد، اهتمام زایدالوصف شیعیان را به روایت از امام عسکری علیه السلام نشان میدهد و میبینیم که برخی از راویان، مانند: بلاذری و ابن شیرویه، بیواسطه و یا با واسطه، از او روایت میکنند و روایات خود را به طور معنعن به رسول خدا و سپس به جبرئیل و آنگاه به ذات اقدس خداوندی نسبت میدهند و خدا را بر صحت حدیث گواه میگیرند. برخی نیز همچون هارون بن موسی، پسرش محمد را از بغداد به سامرا میفرستد تا با کسی که با امام عسکری علیه السلام داستان (و گفت و گو و ماجرایی) داشته، دیدار کند تا بتواند آنچه را میان او و امام عسکری علیه السلام [حتی] در بین راه اتفاق افتاده، روایت کند و این کار نشانهی توجه فوقالعاده به حدیث و روایت از آن بزرگوار است. در این جا افزون بر آنچه شیخ طوسی به عنوان یاران امام خوانده، کسانی را که اندک معاشرتی با امام علیه السلام داشتهاند و از او سخن یا کاری را نقل کردهاند، همچنین کسانی که با حضرت مکاتبه و برخی مسائل را از طریق نامهنگاری روایت کردهاند اگر چه حضرت را ندیده و با او دیدار نداشتهاند، بالغ بر دویست تن، بر شمردهایم.
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *