امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

امام عسکری (ع) در زندان بدترین خلق خدا

کلینی از علی بن محمد از محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن موسی بن جعفر بن محمد از علی بن عبدالغفار روایت کرده که: «گفت: زمانی که صالح بن وصیف، ابومحمد علیه السلام را زندانی کرده بود، عباسیان و صالح بن علی و دیگر مخالفان آن خاندان، برای سفارش سختگیری بر [ صفحه ۲۷۵] امام، نزد او آمدند. صالح بدانان گفت: با او چه کنم؟ دو تن از بد نهادترین انسانها را بر او گماشتهام، ولی هر دو عبادت پیشه کرده و بدین وسیله به مقام بزرگی دست یافتهاند. آنان را فراخواندم و بدانها گفتم: دربارهی او (امام عسکری) چه میگویید؟ گفتند: ما دربارهی مردی که روزها را روزه دارد و تمام شب را به نماز ایستاده است چه بگوییم. او دهان از گفتن فرو بسته و به چیزی دل مشغول و سرگرم نمیشود (و کاری جز عبادت ندارد) و هر گاه به او مینگریم لرزه بر انداممان میافتد و از خود بیخود میشویم. وقتی عباسیان این سخنان را شنیدند، مأیوسانه برگشتند» [۵۴۰] .

برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *