حوادث، وقایع، هجرت, سیره عملی و رفتاری

موضع امام عسکری زمان عباسیان

امام حسن عسکری – علیهالسلام – در این میان رهبری جبهه مخالف حکومت عباسی را به عهده داشت که با تمام قوا کجرویهای عباسیان را محکوم میکرد. یکی از مهمترین موضعگیریهای امام در برابر عباسیان و ابراز مخالفت ایشان، عدم همکاری حضرت با آنان در جمیع اشکال آن بود که مال خدا را بازیچه و بندگان خدا را به بندگی خود گرفته بودند. عباسیان نیز از پای ننشستند و به انحاء مختلف حضرت را در تنگنا قرار دادند از جمله آنکه ایشان را در محاصرهی اقتصادی کشندهای قرار داده بودند و مانع رسیدن وجوه شرعیه به ایشان میشدند. لیکن یکی از نیکوکاران شیعه در [ صفحه ۲۰۸] این میان نقشی حساس ایفا کرد و توطئه دشمن را خنثی نمود. او در سبوهای روغن پول میگذاشت و مخفیانه به حضرت میرساند [۴۷۰] و بدین گونه حصار اقتصادی بر امام را میشکست. به هر حال حضرت در جبههی محرومان و فقیرانی قرار داشت که از تهیدستی و حرمان در رنج بودند و پیامد عدم توازن اقتصادی گریبان آنان را گرفته بود و تاوان یغماگریهای شاهانه را آنان میدادند. در اینجا سخن از زندگانی اقتصادی دوران امام – علیهالسلام – را به پایان میبریم.
برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *