زندگینامه

مختصری در مورد امام حسن عسکری

امام عسگری (ع) همراه پدر، امام هادی (ع) ناراحتیهای بسیار تحملکرد و بیشتر زندگانی را در پایتخت عباسیان سپری ساخت.او
همه رنجها وگرفتاریهایی را که پدر بزرگوارش با آن روبرو بود احساس کرده بود وامامت را پس از پدر بعهده گرفت، حالی که
بیست و دو ساله بود. کارها و مواضع او (ع) به عنوان مرجع فکری و روحی اصحاب، وپایگاه او ادامه راه و موضع پدر بود و مصالح
عقیدتی و اجتماعی آنان را مراعات میکرد.علاوه بر آنچه گفته شد.برنامه ریزی و مقدمه چینی و آمادگی برای غیبت فرزندش حجۀ
بن الحسن، مهدی (ع) نیز از وظایف وی بود. درعصر امام (ع)، دشواریها و گرفتاریها پیش آمد و از قدرت عباسیان کاستتا آنجا
که موالی و ترکان بر حکومت دست یافتند. در آن محیط و جوی که حکومت ناتوان شده بود، این انتظار میرفت که فشار و شکنجه
و آزار به امام (ع) و یارانش تخفیف یافته باشد.اما چنین نشد و بلکه موج سختگیری و فشار و آزار بالا گرفت و با دست خلیفه
معتمد، به اوج خود رسید. بیم و وحشت از فعالیت امام و حرکت او تنها منحصر به خلیفه نبود بلکه در خط عمومی اجتماعی نمودار
گردید که خلیفه جز یکی از آن افراد نبود. آن خط اجتماعی، همه گیر و پیوسته، در مقابل خط امام و برنامه فکری و سیاسی او بود
و با طرح حاکم که درین خط اجتماعی عام و طبقه ذینفع منحرف نمودار میگردید متمایز و متناقض بود.از اینجا بود که پیوسته
میان آن دو خط متناقض، کشمکش وجود داشت و کوششهای حاکم برای دور داشتن طرح و برنامه امام (ع) و رهبری او از صحنه
اجتماعی و سیاسی و بازخواست از او در هر عمل فعالانه و یا هر حرکت دخالت میکرد.حتی برای کوچکترینفعالیت و تحرک یا
سخن چینی بی معنی، یا خبری بی اهمیت، قدرت حاکمبه دست و پا میافتاد. متوکل او را بزندان انداخت بی آنکه سبب آن کار را
بگوید و تردیدنیست که سبب، همانا دشمنی و حسد و قبول افترای سخن چینان بود.هم آنسانکه بین پدران بزرگوار امام (ع) با
متوکل جریان داشت و آنان پیوسته گرفتاردر بدری و حبس و قتل و انواع آزارها و شکنجهها میبودند.چنین روایتکردهاند که
حضرتش (ع) به دست معتمد مسموم گردید و به شهادت رسید ( ۱). ازین رو بود که توقع تحفیف و فشار، و فرو نشستن موج
وحشت به مرورایام نمیرفت، بلکه به حکایت تاریخ بر آن شدتها و رنجها میافزود. این کینه روز افزون در جنگ با امام (ع) سبب
گردید و انشاء الله بزودی آن را توضیح خواهیم داد. « غیبت » اصلی و موجب فهمواقعه
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *