کتابنامه

انگیزهی نگارش کتاب با خورشید سامرا نوشته محمد جواد طبسی

در نیمهی شعبان پانزده سال قبل به مناسبت سالزاد حضرت حجت علیه السلام، مرحوم والد، آیهالله شیخ محمدرضا طبسی رحمه الله در بیت خود مجلسی به پا کردند که در آن، بسیاری از علما و فضلا و طلاب حضور داشتند. در آن شب یکی از سخنوارانی که بدان مجلس دعوت شده بود، ایراد سخن نمود و در گفتار خویش به بیان بخشهایی از شخصیت حضرت حجت علیه السلام پرداخت و در خلال سخنرانی خود، مجلهای را که به ساحت مقدس امام حسن عسکری علیه السلام اهانت کرده و مدعی شده بود که آن حضرت – نعوذ بالله – از مقام و فضیلتی جز مقام پدری حضرت حجت علیه السلام برخوردار نبوده است، به باد انتقاد گرفت. شکسته شدن حرمت امام علیه السلام از سوی آن مجله مرا آزرد؛ شیوهای که غالب قلم به مزدان در برابر بزرگان این امت به طور عموم و پیشوایان اهل بیت به طور خاص، برگزیدهاند. همان شب تصمیم گرفتم با تألیف کتابی، حقایق زندگی این امام مظلوم را به رشتهی تحریر در آورم و با توکل [ صفحه ۲۳] بر خدای – تبارک و تعالی – این کار را آغاز نمودم و در این گستره هر فرصتی را مغتنم شمرده و با توجه به کند و کاو فراوانی که در آثار قدما و معاصران در این زمینه داشتم، بیشتر به ژرفا و گستردگی بحث وارد میشدم و باورم بر ضرورت ادامه و به پایان رساندن این طرح، افزون میگشت، چرا که خلأهای تاریخی موجود در زندگی حضرت باید پر شود. همچنین ابعاد دیگری از نقش آن بزرگوار در زمان خودش که به مقدار لازم، مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته و به اندازهی کافی روشن نشده است، بیان گردد و روایاتی که دارای یک موضوع مشترکند میسزد در ضمن فصل و یا باب ویژهای عنوان گردند…. بدین ترتیب، ادامهی بحث را برای بررسی زندگی امام عسکری علیه السلام به خصوص و زندگی پیشوایان اهلبیت به طور عموم، همچنان لازم و ضروری میدانم؛ زیرا هر پژوهشگر و محققی به مقدار ظرفیت و استعداد خویش از پرتو انوار آنها بهره میگیرد و چه بسیار موضوعاتی که گذشتگان بر جای گذاشتند و آیندگان در آن به تحقیق پرداختند. کتاب حاضر، فراهم آمدهی حدود ده سال تلاش پیگیر است که تنها گوشههایی از زندگی مظلومانهی امام حسن عسکری علیه السلام را گرد آورده و هرگز مدعی نیستم که همهی موضوعات مربوط به زندگی این پیشوای بزرگ را عرضه کردهام، بلکه پژواکی راستین از میزان ظرفیت و توانم در برداشت از زندگی پاک و بینظیر امام است و غیر معصوم چگونه قادر است بر حیات و زندگی معصوم، احاطه و آگاهی یابد؟! این کتاب به دو بخش تقسیم میشود: نخست، دربارهی شخصیت امام و ویژگیهای آن حضرت است که دارای فصلهایی است و در آنها به موارد زیر اشاره کردهایم: نام و نسب آن بزرگوار، روایات خاصه و عامه بر امامت وی، زندگی او در کنار پدر، مقام برجسته و جایگاه اجتماعی وی، دلایل امامت و پیشوایی و کرامات او، سخنان کوتاه و حکیمانهی حضرت و به طور کلی آنچه در این زمینه از اعتقادات و فقه و دیگر موضوعات از آن حضرت رسیده است. در پایان بخش، بحثی دربارهی تفسیر منسوب به آن حضرت ارائه کردهایم. دوم، دربارهی دوران حضرت و مواضع و آثار وجودی وی در آن دوران است که این بخش نیز در فصلهایی تنظیم گردیده و در آنها به موضع حضرت در قبال کسانی که در امامت وی تردید داشتند، توجه آن حضرت به شیعیان و به وضعیت علویان، جنبش رهبر زنگیان، موضعگیری او در برابر انحرافات و بدعتها و خلفای زمان خود و نمایندگان و یارانش و کسانی که از او روایت نقل کردهاند، پرداختهایم. و این بخش را با تحقیقی در رحلت آن بزرگوار و رخدادهای دردناک قبل و بعد [ صفحه ۲۴] از آن، خاتمه بخشیدهایم. امید و اطمینان کامل دارم که خوانندهی گرامی در مورد لغزش و اشتباه، برایم طلب بخشش نموده و پوزشم را پذیرا میشود و در مواردی که حق مطلب ادا شده است، من و والدینم را مرهون دعای خیر خویش خواهد گرداند. در پایان لازم میدانم که خالصانهترین سپاس و تقدیرهای خود را به اساتید پژوهشگری که این تلاش را ارج نهاده و نظر خویش را دربارهی آن بیان فرمودهاند، تقدیم دارم. به ویژه برادر محترم استاد محقق، جناب آقای حامد عبدالخالق که این کتاب را مطالعه کرده و آرای ارزشمند خویش را در مورد آن بیان داشته و به این کیفیت مطلوب در آوردند، و نیز از برادرانم حجج اسلام، شیخ نجم الدین و شیخ محمد جعفر طبسی که همواره در جهت تکمیل و به پایان رساندن این امر، مرا تشویق فرمودهاند، سپاسگزاری کنم. و الله من وراء القصد. قم مقدس محمدجواد طبسی [ صفحه ۲۷]
برگرفته از کتاب با خورشید سامرا نوشته: محمد جواد الطبسى

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *