کتابنامه

کتابشناسی امام حسن عسکری علیه السلام

الف) کتابهای چاپی عربی
۱٫ الامام الحادی عشر الامام الحسن بن علی العسکری گروه نویسندگان، ترجمه محمد عبدالمنعم خاقانی، چاپ مکرر، قم، مؤسسه
در راه حق، ۱۳۷۰ ، رقعی، ۳۸ ص. ۲٫ الامام الحادی عشر الحسن العسکری شیخ محمد حسن قبیسی عاملی، بیروت، بی نا،
۳٫ الامام الحسن العسکری سید مهدی آیت اللهی، ترجمه .( ۱۴۰۳ ق ۱۹۸۳ /م، وزیری، ۸۲ ص (از سری کتابهای الحلقات الذهبیه ۲۴
کمال السید، قم، انتشارات انصاریان، ۱۳۷۴ ، وزیری، ۲۲ ص (مصوّر، ویژه نوجوانان) (از سری کتابهای مع المعصومین). ۴٫ الامام
الحسن العسکری [میر ابوالفتح دعوتی]، چاپ سوم، بیروت، الدار الاسلامیه، ۱۴۱۰ ق ۱۹۹۰ /م، وزیری، ۲۱ ص (مصوّر، ویژه
صفحه ۲۹۷ از ۳۰۲
نوجوانان) (از سری کتابهای القاده الابرار). ۵٫ الامام الحسن العسکری علی محمدعلی دخیّل، چاپ دوم، بیروت، دار التوجیه
الاسلامی، ۱۳۹۴ ق، رقعی، ۸۴ ص. ۶٫ الامام الحسن العسکری گروه نویسندگان، قم، مؤسسه الامام الحسین، ۱۴۱۳ ق ۱۳۷۱ /ش،
رقعی، ۲۱ ص. ۷٫ الامام الحسن العسکری گروه نویسندگان، چاپ دوم، تهران، مؤسسۀ البلاغ، ۱۴۱۰ ق ۱۹۹۰ /م، جیبی، ۷۱ ص (این
کتاب به فارسی ترجمه شده است). ۸٫ الامام الحسن العسکری عبدالودود امین، کویت، دار التوجیه الاسلامی، ۱۴۰۰ ق (از سری
کتابهای الائمۀ الاثنی عشر، سیره و جهاد). ۹٫ الامام الحسن العسکری من المهد الی اللحد سید محمد کاظم حایری قزوینی ( ۱۳۴۹
۱۴۱۵ ق)، قم، کتابفروشی بصیرتی، ۱۴۱۳ ق ۱۳۷۱ /ش، وزیری، ۳۴۲ ص. ۱۰ . الامام العسکری گروه نویسندگان، بیروت، دار الزهراء،
۱۴۱۳ ق (از سری کتابهای حیاه الرسول و اهل بیته المجاهدین). ۱۱ . الامام العسکری شیخ محمدرضا حکیمی حایری (م ۱۴۱۴ ق)،
بیروت، مؤسسۀ الأعلمی، ۱۴۱۲ ق، وزیری، ۲۲۳ ص. ۱۲ . الامام العسکری قدوه و اسوه سید محمد تقی مدرّسی، تهران، رابطۀ الاخوه
الاسلامیه، ۱۴۰۴ ق، رقعی، ۸۲ ص (این کتاب به فارسی ترجمه شده است). ۱۳ . حیاه الامام الحسن العسکری باقر شریف قرشی، قم،
دارالکتاب الاسلامی، ۱۳۶۹ ، وزیری، ۲۸۷ ص (این کتاب دوبار به فارسی ترجمه شده است). ۱۴ . حیاه الامام العسکری محمد جواد
طبسی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۱ ش ۱۴۱۳ /ق، وزیری، ۵۱۱ ص. ۱۵ . ذکری مولد الامام الحسن العسکری گروه
نویسندگان، نجف، مطبعۀ الغری، ۱۳۸۶ ق، رقعی، ۳۶ ص. ۱۶ . مسند الامام العسکری ابی محمد الحسن بن علی شیخ عزیز اللّه
عطاردی، مشهد، کنگره جهانی امام رضا، ۱۴۱۰ ق، وزیری، ۳۵۰ ص. ۱۷ . منهاج التحرک عند الامام العسکری عبدالکریم آل نجف،
۱۸ . وفاه الامام الحسن العسکری شیخ .(۳۱۶ چاپ تهران، ۱۴۰۲ ق، وزیری، ۱۳۵ ص. (در مجله دراسات و بحوث، ش ۴، ص ۱۸۲
. حسین بن شیخ محمد عصفوری درازی بحرانی (م ۱۳۸۷ ق)، چاپ دوم، نجف، مطبعۀ الحیدریه، ۱۳۷۲ ق ۱۹۵۳ /م، رقعی، ۵۶ ص. ۱۹
ولاده امام الحسن العسکری سید محمد حسین طالقانی، نجف، مطبعۀ الحیدریه، ۱۳۸۷ ق، رقعی، ۴۴ ص.
ب) کتابهای چاپی فارسی
۱٫ آخرین خورشید پیدا (نگرشی کوتاه بر زندگی امام حسن عسکری) واحد تحقیقات، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران،
۱۴۱۷ ق ۱۳۷۵ /ش، رقعی، ۹۶ ص. ۲٫ امام حسن عسکری سید کاظم ارفع، تهران، مؤسسه تحقیقاتی فیض کاشانی، ۱۳۷۰ ، رقعی،
۵۹ ص. ۳٫ امام عسکری گروه کودکان و نوجوانان، بازنویسی: مهدی رحیمی، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۳ ، رقعی، ۱۰۰ ص (از سری
۴٫ پیشوای یازدهم، حضرت امام حسن عسکری گروه نویسندگان، چاپ مکرر، قم، مؤسسه در راه حق، .( کتابهای برگزیدگان ۱۳
۱۳۷۱ ، رقعی، ۴۸ ص (این کتاب به عربی و اردو ترجمه شده است). ۵٫ تاریخچه شهر سامراء و زندگانی عسکریین سید مصلح الدین
۱۴۱۶ ق)، اصفهان، چاپخانه فردوسی، ۱۳۸۱ ق، وزیری، ۱۰۶ ص. ۶٫ تحلیلی از زندگانی امام حسن عسکری باقر مهدوی ( ۱۳۳۲
شریف قرشی، ترجمه محمدرضا عطایی، مشهد، کنگره جهانی حضرت رضا، ۱۳۷۱ ، وزیری، ۳۵۷ ص. ۷٫ تحلیلی از زندگانی و
زمان حضرت امام حسن عسکری گروه نویسندگان، زیر نظر قوام الدین وشنوی قمی (م ۱۴۱۸ ق)، قم، مؤسسه احیاء و نشر میراث
اسلامی، ۱۳۹۸ ق ۱۳۵۷ /ش، جیبی، ۱۵۹ ص. ۸٫ حضرت ابو محمد حسن بن علی عسکری گروه نویسندگان، تهران، کتابخانه
دوشیزگان اسلامی، ۱۳۵۳ ، رقعی، ۳۲ ص. ۹٫ حضرت امام حسن عسکری فضل اللّه کمپانی (م ۱۴۱۴ ق) تهران، انتشارات مفید،
۱۰ . حضرت امام حسن عسکری [میر ابوالفتح دعوتی]، قم، انتشارات انصاریان، بی تا، وزیری، ۳۲ ص (مصوّر، ویژه . ۱۳۶۰
نوجوانان). ۱۱ . زندگانی امام حسن عسکری باقر شریف قرشی، ترجمه سید حسن اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی،
، ۱۳۷۱ ش ۱۴۱۲ /ق، وزیری، ۲۸۴ ص. ۱۲ . زندگانی امام حسن عسکری عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، قم، انتشارات نسل جوان، ۱۳۵۶
جیبی، ۱۴۴ ص. ۱۳ . زندگانی امام عسکری جابری قمشه ای، تهران، مسجد الغدیر، ۱۳۶۴ ، رقعی، ۱۳۶ ص. ۱۴ . زندگانی امام حسن
۱۳۷۶ ق)، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۵ ق، وزیری، ۱۶۳ ص. ۱۵ . زندگانی عسکری و تاریخچه سامراء ابوالقاسم سحاب ( ۱۳۰۴
صفحه ۲۹۸ از ۳۰۲
امام یازدهم، حضرت امام عسکری نوشته هیئت تحریریه مؤسسه در راه حق، ساده نویسی: دفتر تحقیق و تألیف کتب درسی، چاپ
سوم، تهران، سازمان نهضت سواد آموزی، ۱۳۷۵ ، رقعی، ۳۰ ص. ۱۶ . زندگانی حضرت امام حسن العسکری حسین عمادزاده
۱۴۱۰ ق)، تهران، شرکت سهامی طبع کتاب، ۱۳۴۲ ش ۱۳۸۳ /ق، وزیری، ۳۷۳ ص. ۱۷ . زندگی و سیمای امام حسن اصفهانی ( ۱۳۲۵
( ۱۸ . ستارگان درخشان (ج ۱۳ . عسکری سید محمد تقی مدرّسی، ترجمه محمد صادق شریعت، تهران، مؤسسه انصارالحسین، ۱۳۷۰
(سرگذشت حضرت امام حسن عسکری) محمد جواد نجفی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۲ ، جیبی، ۲۳۲ ص. ۱۹ . شهر
بی حصار (داستان زندگی امام حسن عسکری) رضا شیرازی، تهران، انتشارات پیام آزادی، ۱۳۷۳ ، رقعی، ۱۱۹ ص (مصوّر، ویژه
نوجوانان) (در این کتاب، سیزده داستان از زندگی امام نگاشته است). ۲۰ . مجلس عروسی امام حسن عسکری نظم: [؟]، تهران،
کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۴۵ (ناظم در این کتاب، داستان پیوند امام با نرجس خاتون را به شعر درآورده است). ۲۱ . معصوم سیزدهم،
حضرت امام حسن عسکری سید مهدی آیت اللهی (دادور)، تهران، انتشارات جهان آرا، ۱۳۶۸ ، وزیری، ۲۲ ص (مصوّر، ویژه
نوجوانان) (این کتاب به عربی، اردو، ترکی، فرانسه، تاجیکی و انگلیسی ترجمه شده و همه آنها به وسیله انتشارات انصاریان قم به
۱۳۸۶ ق)، تهران، کتابفروشی علمی، ۱۳۳۸ (ضمن کتاب چاپ رسیده است). ۲۲ . معصوم سیزدهم، امام عسکری جواد فاضل ( ۱۳۳۵
، معصوم نهم تا معصوم سیزدهم). ۲۳ . نگاهی بر زندگی امام حسن عسکری محمد محمدی اشتهاردی، تهران، نشر مطهر، ۱۳۷۴
رقعی، ۱۴۴ ص. ۲۴ . یازدهمین پیشوای شیعیان جهان، مولانا الحسن العسکری صندوق پس انداز بانک ملی ایران، تهران، ۱۳۵۵ ش
۱۳۹۷ /ق، وزیری، ۲۵ ص (خط: غلامحسین امیرخانی).
ج) کتابهای اردو
۲٫ حضرت . ۱٫ جوهر عبقری (سوانح حیات امام عسکری) نوّاب احمد حسین مذاق هندی (م ۱۳۶۵ ق). رک: الذریعه، ج ۵، ص ۲۸۹
امام حسن عسکری گروه نویسندگان مؤسسه در راه حق، ترجمه سید احمد علی عابدی، فیض آباد، نور اسلام، ۱۴۰۵ ق ۱۹۸۵ /م،
۴٫ سوانح امام حسن . ۱۳۸۵ ق)، هند. مطلع انوار، ص ۳۷۷ رقعی، ۴۵ ص. ۳٫ سوانح امام حسن عسکری سید علی جعفری ( ۱۳۲۹
۵٫ العسکری فی سوانح الامام ابی محمد . ۱۴۰۷ ق). رک: تذکره علمای امامیه پاکستان، ص ۲۲۷ عسکری سید مرتضی حسین ( ۱۳۴۱
. الحسن بن علی العسکری سید اولاد حیدر بلگرامی هندی (م ۱۳۶۱ ق)، هند. رک: الذریعه، ج ۱۵ ، ص ۲۶۳ ؛ نقباء البشر، ج ۱، ص ۱۸۵
، ۶٫ معصوم سیزدهم، امام حسن عسکری سید مهدی آیت اللهی (دادور)، ترجمه گروه مترجمان، قم، انتشارات انصاریان، ۱۳۷۱
وزیری، ۲۴ ص (مصوّر، ویژه نوجوانان) (از سری کتابهای معصومین …). د) کتابهای خطی عربی ۱٫ آثار و برکات الامام العسکری
فی دار الدنیا سید هاشم ناجی موسوی جزایری (این کتاب آماده چاپ است). ۲٫ الامام العسکری و التشیع عبدالکریم آل نجف.
. ۳٫ الامثال و الحکم المختاره عن الامام العسکری شیخ محمد غروی. ۴ . ۱۴۰۲ ق)، ص ۲۶۴ ) رک: مجله دراسات و بحوث، ش ۳
جزاء اعداء الامام العسکری فی دار الدنیا سید هاشم موسوی جزایری شوشتری. ۵٫ جنی الجنتین فی ذکر ولدا العسکریین شیخ امام
.۶ . علامه قطب الدین راوندی ابوحسین سعید بن عبداللّه بن حسن (م ۵۷۳ ق). رک: معالم العلماء، ص ۵۵ ؛ الذریعه، ج ۵، ص ۱۴۸
۷٫ ذکر من روی . حیاه الامام العسکری حاج سید محمد حسینی شیرازی. رک: العراق بین الماضی و الحاضر و المستقبل، ص ۶۲۹
۳۸۱ ق). رک: رجال عن ابی محمد الحسن بن علی شیخ صدوق: ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (ح ۳۰۶
۹٫ سفن . ۸٫ کتاب زهد ابی محمد الحسن بن علی شیخ صدوق (م ۳۸۱ ق). رک: رجال نجاشی، ج ۲، ص ۳۱۵ . نجاشی، ج ۲، ص ۳۱۴
النجاه (ج ۱۳ ) شیخ غلامحسین نجفی نجف آبادی (م ۱۳۴۹ ق). رک: الذریعه، ج ۱۲ ، ص ۱۹۲ ؛ نقباء البشر، ج ۴، ص ۱۶۲۳ (آن مرحوم
برای هر یک از معصومین {، کتابی مستقل را تدوین کرده است). ۱۰ . شرح حدیث (صعدنا ذری الحقایق) منقول از: امام حسن
۱۱ . عوالم العلوم . عسکری، شارح: مولا حسین بن معین الدین (از علمای دوران شاه اسماعیل صفوی). رک: الذریعه، ج ۱۳ ، ص ۲۰۰
صفحه ۲۹۹ از ۳۰۲
و المعارف و الاحوال من الآیات و الاخبار و الاقوال (ج ۲۵ ) مولا عبداللّه بن نوراللّه بحرانی اصفهانی (از شاگردان علامه مجلسی (م
۱۱۱۰ ق) (این کتاب به وسیله مؤسسۀ الامام المهدی در قم، در دست تحقیق است و به زودی به چاپ میرسد). ۱۲ . کلمۀ الامام
.۱۳ . ۱۴۰۰ ق). رک: العراق بین الماضی و الحاضر و المستقبل، ص ۶۷۷ العسکری شهید حاج سید حسن حسینی شیرازی ( ۱۳۵۴
لجج الحقایق فی تواریخ الحجج علی الخلایق (ج ۱۳ ) حاج ملا احمد یزدی مشهدی (م ح ۱۳۱۰ ق) (وی برای هر یک از چهارده
۱۴ . مقتل ابی محمد الحسن بن . معصوم، کتابی جداگانه ترتیب داده بود). رک: الذریعه، ج ۱۸ ، ص ۲۹۶ ؛ نقباء البشر، ج ۱، ص ۹۶
علی العسکری شیخ ابو عزیز محمد بن عبداللّه خطی بحرانی (م ۱۱۸۶ ق). ۱۵ . مکاتیب الامام العسکری حاج شیخ علی احمدی
. میانجی. ۱۶ . نسخۀ عن ابی محمد الحسن بن علی العسکری ابی معاد عبدان بن محمد الجویمی. رک: رجال نجاشی، ج ۲، ص ۱۶۲
. ۱۷ . کتاب فی وصف سیّدنا ابی محمد العسکری احمد بن عبیداللّه بن یحیی بن خاقان. رک: رجال نجاشی، ج ۱، ص ۲۲۹ و ۲۳۰
برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *