• امام – علیهالسلام – به اندیشیدن در صنع پروردگار که ایمان عمیق و اصیلی به دنبال دارد فراخوانده و میفرماید: «لیست العباده کثره الصیام و الصلاه و انما العباده کثره […]
  • مجلسی از محمد بن حسن بن ذویر از پدرش روایت کرده است: «پدرم در سر من رأی زیاد به دیدار ابومحمد عسکری میرفت. روزی نزد حضرت آمد و حضرت را […]
  • قلب احمق در دهان او و دهان حکیم در قلب اوست. : «. قَلْبُ الَأحْمَقِ فی فَمِهِ وَ فَمُ الْحَکیمِ فی قَلْبِهِ »برگرفته از کتاب دانستنی های امام حسن عسکری […]