• موضعگیری در قبال صوفیهاز جمله جریانهای فاسدی که امام عسکری علیه السلام به شدت از آنها بیزاری جست و مردم را از گرویدن به آنها بر حذر داشت، فرقهی صوفیه […]
  • جعفر بن محمد بن حمزهی علوی از حضرت دربارهی حکمت تشریع روزه پرسش کرد و امام پاسخ داد: «فرض الله تعالی الصوم لیجد الغنی مس الجوع فیحنو علی الفقیر…» [۱۳۶] […]
  • پرهیز نمودم و به این ترتیب زندگی ام سامان یافت در حالی که در گذشته فردی مبذّر و اسراف کار بودم. ۱۱تأکید بر اصل قرآنی تقیه امام عسکری علیه السلام […]