• موقعیت اجتماعی و وضع روحانی آن پیشوای معصوم به حدی بود که دستگاه خلافت عباسی با آن همه مظالم و تعدیاتی که داشت باز نمیتوانست خود را در برابر شخصیت […]
  • بختیشوع یکی از پزشکان مشهور زمان امام عسکری علیهالسلام بود که پزشک ویژهی دستگاه خلافت وقت هم بود. امام برای رگ زدن به طبیبی نیازمند شد و از بختیشوع خواست […]
  • شیخ مفید از محمد بن اسماعیل علوی روایت کرده که: «گفت: ابومحمد علیه السلام در زندان علی بن اوتامش – یکی از سرسختترین دشمنان خاندان پیامبر صلی الله علیه و […]