• عباسیان دیوانهوار شیفته کاخ ساختن و تزیین آنها بودند و صدها میلیون [ صفحه ۱۹۶] دینار صرف بنای کاخ و دکوراسیون آنها کردند تا آنجا که در هیچ یک از […]
  • امام عسکری (ع) نماد فضیلت ها پیش گفتار حضرت امام حسن عسکری علیه السلام یازدهمین پیشوای شیعه است، رهبری که در تمام عمر کوتاه خویش (۲۸ سال) مدّتی را در […]
  • کنیهاش ابوالقاسم است و از اصحاب امام حسن عسکری علیهالسلام به شمار میرود. [۲۸۱] .برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی