• داستان زندانی بودن امام حسن عسکری علیه السلام به دو مورد برشمرده ی زندان نحریر و زندان صالح بن وصیف ختم نمی شود، بلکه قسمت زیادی از دوره امامت ایشان […]
  • از کتابهای تاریخی چنین برگرفته میشود که خلفای پیش از متوکل هزل و شوخی و مسخرگی را در دربار خویش وارد نکردند تا اینکه او به خلافت رسید و همهی […]
  • اشارهامام عسکری علیه السلام در مورد حفظ و نگهداری اموال مسلمانان و بیم از تباه شدن و از بین رفتن آنها توجه زیادی مبذول میداشت. به همین دلیل در بیشتر […]