• احمد عامل جمع آوری خراج و مالیات در منطقه قم بود، پدرش عبیداللّه بن خاقان وزیر معتمد عباسی بود، خود احمد از ناجین ودشمنان سرسخت اهل بیت (ع) به حساب […]
  • زندگانی اعتقادی در زمان امام حسن عسکری – علیهالسلام – بر اثر فعالیت مخرب و ویرانگر برخی از منحرفان که به شبههانگیزی پیرامون عقاید تابناک و خالص اسلامی برخاسته بودند، […]
  • امام حسن عسکری علیه السلام با وجود تمامی محدودیتها و کنترلهایی که از طرف دستگاه خلافت اعمال میشد، یک سلسله فعالیتهای سرّی سیاسی را رهبری میکردند که با گزینش شیوههای […]