• صفحه ۷۷ از ۳۰۲دوم: تحکیم شالوده های مرجعیّت دینی. الف – گرفتن بیعت برای امام منتظر احادیث فراوانی در باره امام حجّت منتظرعلیه السلاموجود دارد که ازپیامبر وتمام ائمه علیهم […]
  • کرامت امام حسن عسکری علیه السلام روایت استاز اسماعیل بن علی که بر سر راه ابومحمد عسکری علیه السلام بنشستم. پس چون وی به نزدیک من رسید، پسِ او باز […]
  • میان دانشمندان مسلمان در مورد بداء اختلاف بزرگی است. منشا این اختلاف وجود چند روایت است که برخی ظاهر آن را اخذ کرده و به دستهی مقابل خویش شدیدا تاختهاند. […]