• در کتاب الخرائج والجرائح راوندی است که: اخلاق او چون اخلاق رسول خدا صلی الله علیه وآله بود آن حضرت علیه السلاممردی بود سبزه و دارای قدری رشید و صورتی […]
  • پاسخ امام عسکری به شبهات وجود پرسش و طرح شبهه می تواند باعث بالندگی و رشد جامعه شود، به شرطی که به آن پاسخ صحیح و هدایتگر داده شود. گاه […]
  • کنیهاش ابواحمد است و شیخ او را از اصحاب امام حسن عسکری برمیشمارد [۲۵۱] ابنداوود دربارهی او میگوید: «او مدح شده و بلند پایه است» [۲۵۲] . احمد نقل میکند: […]