• امام دهم علیهالسلام طی نامهای به احمد بن اسماعیل، شیعیان را از فرورفتن در این فتنه که همواره موجب قتل و کشتار میشد، برحذر داشته، آنها را از مباحثه و […]
  • ۱٫ سید بن طاووس از ابوهیثم محمد بن ابراهیم معروف به ابن ابیرمثه (از اهالی کفر توتا در نصیبین) از پدرش روایت کرد که: «گفت: روز اول ماه رمضان که […]
  • کنیهاش ابوالقاسم است و از اصحاب امام حسن عسکری علیهالسلام به شمار میرود. [۲۸۱] .برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی