• امام حسن عسکری علیه السلام چندین بار به دستور خلیفه زندانی شد. یکبار خلیفه ایشان را به صالح بن وصیف سپرد تا او آن حضرت را زندانی نماید و به […]
  • ابنالصلت اشعری قمی است و شیخ او را از اصحاب امام حسن عسکری برمیشمارد. [۳۴۵] .برگرفته از کتاب زندگانی امام حسن عسکری علیهالسلام نوشته آقای باقر شریف قرشی
  • حسن بن عبدالملک قمی در تاریخ خود عنوان کرده و ابراهیم بن علی به همین اسناد از ابراهیم بن محمد خزری آورده است که: «وی گفت: من و برادرم از […]