• از ابوهاشم جعفری روایت شده است: «من و حسن بن محمد عقیقی و محمد بن ابراهیم عمری و فلانی و فلانی در زندان معروف به زندان صالح بن وصیف احمر […]
  • سالکان حقیقت طلب و نیایشگران عاشق، صفای باطن و راحتی روح بلند خود را در مناجاتهای شبانه و خلوتهای عارفانه با حضرتدوست میدانند. آنان آرام جان غمناک و شفای دل […]
  • در تاریخ الخلفا آمده است که سرداران ترک از معتز مواجب خویش را طلب کردند. در خزانهاش پولی نبود. خلیفه نزد مادر خویش رفت و از این زن ثروتمند درخواست […]