آرشیو خاندان

 • پرویش دانشنیا مرد عرب بیاعتنا به آنچه در اطرافش میگذشت، دوان دوان کوچه پس کوچههای شهر را پشتسر میگذاشت.مسافت زیادی طی کرده بود. اما پیدا کردن خانه بشیر، برده فروش […] 0

  عروس سامرا

  پرویش دانشنیا مرد عرب بیاعتنا به آنچه در اطرافش میگذشت، دوان دوان کوچه پس کوچههای شهر را پشتسر میگذاشت.مسافت زیادی طی کرده بود. اما پیدا کردن خانه بشیر، برده فروش […]

  ادامه ...

 • از ناحیهی مقدس نبی مکرم این وصی گرانقدرش به صامت ملقب گردیدهاند؛ چرا که ایشان همواره در حال سکوت و تفکر بودهاند و جز در موارد لازم لب به سخن […] 0

  القاب امام عسکری صامت

  از ناحیهی مقدس نبی مکرم این وصی گرانقدرش به صامت ملقب گردیدهاند؛ چرا که ایشان همواره در حال سکوت و تفکر بودهاند و جز در موارد لازم لب به سخن […]

  ادامه ...

 • زکی به معنای پاک و طاهر و مهذب است و یکی از القاب شریف حضرتش زکی است و این لقب از آیهی تطهیر نیز بهرهگیری میشود [۱۹] .برگرفته از کتاب […] 0

  القاب امام عسکری زکی

  زکی به معنای پاک و طاهر و مهذب است و یکی از القاب شریف حضرتش زکی است و این لقب از آیهی تطهیر نیز بهرهگیری میشود [۱۹] .برگرفته از کتاب […]

  ادامه ...

 • در بحارالانوار و کمال الدین آمده است که همسر حضرت عسکری علیهالسلام و مادر حضرت حجت علیهماالسلام نرجس کنیز حکیمه، خواهر امام هادی علیهالسلام، است. محمد بن عبدالله طهوی میگوید […] 0

  همسر امام عسکری نرجس کنیز حکیمه

  در بحارالانوار و کمال الدین آمده است که همسر حضرت عسکری علیهالسلام و مادر حضرت حجت علیهماالسلام نرجس کنیز حکیمه، خواهر امام هادی علیهالسلام، است. محمد بن عبدالله طهوی میگوید […]

  ادامه ...

 • مادر بزرگوار حضرت پاکترین، پارساترین، پاکدامنترین و والاترین بانوی زمان خود بودند و راویان، ایشان را از بانوان عارفه و صالحه برشمردهاند. [۴] . [ صفحه ۱۳] امام هادی – […] 0

  مادر امام عسکری

  مادر بزرگوار حضرت پاکترین، پارساترین، پاکدامنترین و والاترین بانوی زمان خود بودند و راویان، ایشان را از بانوان عارفه و صالحه برشمردهاند. [۴] . [ صفحه ۱۳] امام هادی – […]

  ادامه ...

 • وقتی که امام وارد بر متوکل شد مشاهده نمودند او [ صفحه ۶۲] در صدر مجلس بزم نشسته و در دست گیلاس شراب مشغول میگساری است دستور داد امام را […] 0

  امام هادی در مجلس بزم متوکل

  وقتی که امام وارد بر متوکل شد مشاهده نمودند او [ صفحه ۶۲] در صدر مجلس بزم نشسته و در دست گیلاس شراب مشغول میگساری است دستور داد امام را […]

  ادامه ...

 • مجتبی و عسکری در بررسی نام های امامان معصوم علیهم السلام به نکاتی بس دل پذیر دست می یازیم. «علی»، نام چهار امام بود، سه امام، «محمد» و سه امام […] 0

  مجتبی و عسکری

  مجتبی و عسکری در بررسی نام های امامان معصوم علیهم السلام به نکاتی بس دل پذیر دست می یازیم. «علی»، نام چهار امام بود، سه امام، «محمد» و سه امام […]

  ادامه ...

 • دریای مواج جمعیت با تکبیرگویی و تقدیر از زحمات بیشائبهی امام، پیکر مقدس او را بدرود میگفت و تا آرامگاه ایشان که منزل خودشان بود و آن را به عنوان […] 0

  دفن پدر امام عسکری

  دریای مواج جمعیت با تکبیرگویی و تقدیر از زحمات بیشائبهی امام، پیکر مقدس او را بدرود میگفت و تا آرامگاه ایشان که منزل خودشان بود و آن را به عنوان […]

  ادامه ...

 • در دعایی که در مهج الدعوات وارد شده است امام باقر علیهالسلام او را به خزانهی الوصیین ملقب فرمودند [۱۸] بدین سبب که او گنجینهی همهی انبیا و اوصیاست. [ […] 0

  القاب امام عسکری خزانه الوصیین

  در دعایی که در مهج الدعوات وارد شده است امام باقر علیهالسلام او را به خزانهی الوصیین ملقب فرمودند [۱۸] بدین سبب که او گنجینهی همهی انبیا و اوصیاست. [ […]

  ادامه ...

 • همچنین شیخ صدوق به سند خود از احمد بن اسحاق بن سعد اشعری روایت کرده است که: «گفت: حضور ابومحمد حسن بن علی عسکری علیه السلام شرفیاب شدم و میخواستم […] 0

  امام عسکری و نشان دادن فرزند به احمد بن اسحاق

  همچنین شیخ صدوق به سند خود از احمد بن اسحاق بن سعد اشعری روایت کرده است که: «گفت: حضور ابومحمد حسن بن علی عسکری علیه السلام شرفیاب شدم و میخواستم […]

  ادامه ...